Opublikowano

Profesjonalny coaching

Coaching to forma rozwoju, w której osoba zwana coachem/ trenerem wspiera klienta lub ucznia w osiąganiu określonego celu osobistego lub zawodowego. Coaching różni się od mentoringu, który polega min. na  prowadzeniu osoby o krótkim stażu pracy przez osobę z większym  doświadczeniem zawodowym. Coaching nie jest też żadną z metod terapii psychologicznych,  których celem jest pomoc osobom zmagającym się z różnorodnymi problemami i zaburzeniami, gdzie szuka się przyczyny traum i zajmuje ich leczeniem.   W przeciwieństwie do powyższych form pomocowych Coaching skupia się na konkretnych zadaniach lub celach, w teraźniejszym czasie w oparciu o zasoby klienta, by ten mógł w najdogodniejszy  dla siebie sposób rozwijać  umiejętności interpersonalne, które spowodują  poprawę  aspektów życia  wymagających ulepszenia.

Profesjonalny coaching wykorzystuje szeroki zakres umiejętności komunikacyjnych (takich jak słuchanie, zadawanie pytań, wyjaśnianie itp.), aby pomóc klientom zmienić ich punkt widzenia, a tym samym odkryć różne podejścia do osiągnięcia swoich celów. Coach pracuje wieloma narzędziami coachingowymi , które mogą być stosowane we wszystkich typach coachingu.  W tym sensie coaching jest formą „meta-zawodu”, który może odnosić się do wspierania klientów w każdym ludzkim przedsięwzięciu, począwszy od ich problemów zdrowotnych, osobistych, zawodowych, sportowych, społecznych, rodzinnych, politycznych, duchowych itp.  

Historycznie pierwsze użycie terminu „trener” powstało około 1830r. w slangu Oxford University dla nauczyciela, który przeprowadził studenta przez egzamin. Słowo „coaching” w ten sposób zidentyfikowało proces przejścia/transformacji osoby z miejsca A  w którym jest, do miejsca B gdzie chce być. Pierwsze użycie tego terminu w odniesieniu do sportu nastąpiło w 1861 roku i od tego czasu coaching odgrywa istotną rolę w kształtowaniu mentalnej postawy zawodników, koncentrując się na pomocy sportowcom w przygotowaniu do osiągania i utrzymywania optymalnej formy, a w efekcie do osiągania sukcesów na polu danej dyscypliny.

W aspekcie zdrowia w 1994 r. psychiatrzy Edward M. Hallowell i John J. Ratey w książce “Driven to Distraction: Recognizing and Coping with Attention Deficit Disorder” stworzyli koncepcję coachingu ADHD. To specjalistyczny rodzaj live coachingu,  gdzie trener współpracuje z klientem, aby pomóc  mu lepiej zarządzać czasem, organizować, wyznaczać cele i realizować projekty. Oprócz pomagania klientom w zrozumieniu wpływu jaki ADHD miało na ich życie, trenerzy mogą pomóc klientom opracować strategie „obejścia”, aby poradzić sobie z określonymi wyzwaniami oraz określić i wykorzystać indywidualne mocne strony.

Business coaching  to rodzaj rozwoju zasobów ludzkich dla biznesu.  Zapewnia pozytywne wsparcie, informacje zwrotne i porady indywidualne lub grupowe w celu poprawy osobistej skuteczności w otoczeniu pracy zawodowej. Business coaching jest często dedykowany dla kadry kierowniczej i liderów. Trenerzy pomagają swoim klientom awansować na konkretne cele zawodowe. Należą do nich: zmiana kariery, komunikacja interpersonalna i zawodowa, zarządzanie wydajnością, efektywność organizacyjna, zarządzanie karierą i zmianami osobowymi, poprawa myślenia strategicznego, efektywne radzenie sobie z konfliktem i budowanie efektywnego zespołu w organizacji.

Należałoby tu wspomnieć o tym, że coraz więcej pracodawców wprowadza w swoich firmach koncepcję work-live balance, według której zmotywowany pracownik to taki, który ma zbalansowane życie zawodowe i prywatne. Idea work-live balance pojawiła się w USA na przełomie lat 70-80 XX wieku w kontekście badania przyczyn wypalenia zawodowego i pracoholizmu. Zarówno bezgraniczne oddanie się pracy jak i brak pracy ( bezrobocie ) jest przyczyną problemów osobistych, zdrowotnych i zawodowych. Ideałem jest stan, w którym wszystkie działania są zgodne z naszymi podstawowymi wartościami.

Jak widać, życie stawia przed nami różne wyzwania i oczekuje, że zajmiemy jakieś stanowisko wobec problemu. Gdy wiesz, że nie chcesz samotnie zmierzyć się z wyzwaniem to proszę, zaproś do swojego życia mnie – coacha/trenera. Profesjonalnym wsparciem pomogę Ci zidentyfikować przyczynę problemów oraz określić cele osobiste lub zawodowe zgodne z Twoimi preferencjami. Coaching pozwala osiągnąć satysfakcję, wzrost osobisty i rozwój kariery. 
Małgorzata Stanberg – Twój coach

Opublikowano

Balans życiowy

Według Światowej Organizacji Zdrowia WHO Zdrowie jest stanem pełnego, dobrego samopoczucia/dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a jednostki lub grupy muszą mieć możliwość określania i realizowania swoich dążeń, zaspokajania potrzeb, a także zmiany środowiska bądź radzenia sobie z nim. Dlatego zdrowie jest postrzegane jako zasób życiowy, a nie cel życia.”  

Dobre samopoczucie to stan jaki wielokrotnie doświadczamy w swoim życiu przez okres od dzieciństwa po dorosłość.  To odczucie związane jest z dobrą kondycją fizyczną,  niezmąconym  umysłem i otwartym sercem.  Stan ten świadczy o tym, że nasze życie jest zbalansowane i zachowana jest równowaga pomiędzy  ciałem, duchem  i umysłem. Gdy któryś z tych obszarów  funkcjonuje  niewłaściwie,  to zaczynamy odczuwać dyskomfort oraz dolegliwości fizyczne i psychiczne.

Dotyczy to zarówno sfery osobistej i zawodowej, które przenikają się wzajemnie. Według Davida Cluttrbucka ( w publikacji pt. Równowaga Między Życiem Zawodowym a Osobistym ) cyt.: „Przez życie osobiste rozumie się zwykle wszystko to, co nie jest pracą, jednak wydaje się, że jest to pojmowanie dość wąskie i raczej mało pomocne. Życie osobiste oznacza bowiem gromadzenie doświadczeń, możliwość eksperymentowania i uczenia się, zdolność sensownego określania się i rozwoju, nawiązywania satysfakcjonujących relacji oraz – paradoksalnie – możliwość angażowania się w działania sensowne i dające poczucie spełnienia (a więc także odczuwania radości z pracy). Ogólnie można je więc zdefiniować jako możliwość osiągnięcia celów w różnorodnie określanych kontekstach.” Dlatego bardzo ważne jest zachowanie harmonii między życiem prywatnym i życiem zawodowym. Aby zachować balans życiowy należy poznać  swój organizm,  być świadomym  swoich potrzeb  oraz  potrafić  współistnieć z innymi ludźmi. 

Wiele osób z własnej perspektywy ocenia innych ludzi przez sukcesy lub porażki mówiąc, że jedni mają szczęście a drudzy pecha. W gruncie rzeczy to nie szczęście i pech stanowią o sukcesie, lecz kompetencje i umiejętności, których można się nauczyć/wytrenować. Sukcesy i porażki są niezbędne w procesie rozwoju i pokazują nasze mocne i słabe strony ( zasoby).  Istotne jest to aby wiedzieć, że podczas procesu coachingu porażkę przekuwasz na sukces. Dlatego coaching dedykuję Tobie, wiedząc o tym, że w krótkim czasie możesz trwale rozwiązać trudne sprawy. Coaching/trening rozwojowy jest czymś więcej  niż szkoleniem lub terapią,  to  fantastyczne doświadczenie odkrywania  siebie, swoich talentów i sposobów na realizację marzeń. Bycie  zdrowym i spełnionym sprawia, że życie nabiera barw. 
Zapraszam na coaching, Małgorzata Stanberg